Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülte megalkotta a közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletét, amely 2015. március 01. napján lépett hatályba.

E rendeletet a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő szándékos és gondatlan magatartások jogkövetkezményeinek tekintetében egyaránt alkalmazni kell.

A jogsértés megállapítása esetén a hatósági eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.

A szabályozás alapvető célja, hogy a rendeleten keresztül az állampolgárok nyugalma, a lakosság által elvárt, a kollektív együttélés szabályainak elősegítése, a közterület rendje, rendeltetésszerű használata biztosítottá váljon.

Jogsértés elkövetése miatt bejelentést bárki tehet, ugyanakkor az eljárás kizárólag hivatalból indítható.

Az Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez címzett bejelentésnek tartalmaznia kell:

  • az ügy tényszerű leírása
  • az elkövető megnevezését, vagy annak beazonosíthatóságára alkalmas lényeges információkat
  • amennyiben rendelkezésre áll, tanúk megnevezését
  • a bejelentő személyes adatait, telefonos elérhetőségét, elektronikus levélcímét

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások elkövetőivel szemben az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) eljárási szabályait kell alkalmazni.

Az eljárási törvény alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője százezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. A kiszabott közigazgatási bírságot a kötelezett a határozatban megszabott határidőben köteles megfizetni, amennyiben ennek nem tesz eleget, úgy a  Ket. pénzfizetési kötelezettség végrehajtására vonatkozó rendelkezései alkalmazandók. A végrehajtást az elsőfokú hatóság, a jegyző foganatosítja.

Köszönjük mindazok véleményét, akik a rendelettervezetről véleményt nyilvánítottak ki. Ezek a visszajelzések nagyon fontosak a képviselő – testület számára, hogy a lakosokat képviselve körültekintően járjanak el.

Makkos László polgármester és a képviselőtestület

A rendelet az alábbi linken érhető el.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet.