Az engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően kialakított kutak, vízi létesítmények fennmaradási engedélyének kérelmezési határidejét az Országgyűlés 2023. december 31-ig hosszabbította meg. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízi létesítmények további üzemeltetéséhez fennmaradási engedély szükséges. Az eljárás illetékmentes.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény a jegyzőt a vízgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatokkal ruházza fel. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. §-a határozza meg, hogy mely esetekben szükséges a jegyző engedélye.

Az engedély nélkül, vagy engedélytől eltérő módon létesített ásott- vagy fúrt kút fennmaradási/üzemeltetési engedély kérelmét a jegyzőhöz kell benyújtani. Ezek utólagos engedélyezésének, valamint megszüntetésének hatásköre megoszlik a jegyző, illetve megyei katasztrófavédelmi igazgatóság között.

  1. Mikor kell a jegyző engedélyét kérni?

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

a) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

b) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

c) nem gazdasági célú vízigény.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a Katasztrófavédelemi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási, létesítési és üzemeltetési engedélyezési eljárása.

  1. Mit jelent a gazdasági célú vízigény fogalma?

Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény amellyel a kérelmező gazdasági haszonra tesz szert.

  1. Mikor kell szakhatóságot bevonni az eljárásba?

Amennyiben a szóban forgó kút ivóvíz igény kielégítésére is szolgál, abban az esetben szükséges a megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala szakhatóságként történő bevonása.

  1. Mi történik a határidőre be nem jelentett kutakkal?

Aki a határidőig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül vagy attól eltérően létesült kútra, annak 2024. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni.

Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki 2020. július 1-ét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt (ásott, vagy fúrt kutat), ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.

  1. Milyen illeték- és díjfizetési kötelezettség áll fenn?

Az engedélyezési eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

  1. Hogyan kell a kérelmet benyújtani?

A kérelem nyomtatvány letölthető a https://vacduka.hu/dokumentumok/nyomtatvanyok/ weboldalról, átvehetőek az Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben, vagy az ügyfélkapuval rendelkezők az elektronikus ügyintézési felületen keresztül (https://ohp-20.asp.lgov.hu/szolgaltatasok) is benyújthatják kérelmüket. A kérelem kizárólag írásban terjeszthető elő. A kitöltött nyomtatványok leadhatóak személyesen ügyfélfogadási időben az Önkormányzati Hivatalban, ügyfélfogadási időn kívül a bejáratnál elhelyezett „Beadványok” feliratú dobozba bedobva, postai úton megküldve, vagy az Önkormányzati Hivatal elektronikus ügyintézési felületén keresztül.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az elektronikus levél (e-mail) formájában érkező beadványok nem felelnek meg az elektronikus ügyintézés követelményeinek.

A fúrt kutak esetében bármely vízjogi engedélyezési eljárásban a dokumentáció beadásánál szükséges a kútfúrási jogosultsággal rendelkező szakember közreműködése.

Ásott kút fennmaradási engedély ügyintézéséhez NEM kell kútfúró végzettségű szakembert igénybe venni, e kutakat a tulajdonos is engedélyeztetheti, a dokumentációt aláírhatja.