Kérjük olvassák el összefoglalónkat a gépjárműadót és az iparűzési adót érintő változásokról.

1. Gépjárműadót érintő változások

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 2021. évtől hatályos rendelkezései alapján a belföldi gépjárművek adója esetében az adóhatósági feladatokat már nem az önkormányzati adóhatóság végzi, hanem 2021. január 1-jétől az állami adóhatóság látja el. 

2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben (2020. december 31-ig terjedő időszak adókötelezettségének megállapítása, ezen időszak adójának beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása)az adóhatósági feladatokat– a Gjt. 2020. december 31-ig hatályos szövege alapján – továbbra is az illetékes Vácduka Község Önkormányzata látja el. A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat az önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetni.

Az év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-ig, a második részletet 2021. szeptember 15-ig kell befizetni.

A részletekről itt olvashatnak:

https://www.nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Gepjarmuado__mi_valto20201222.html

 

2. Helyi iparűzési adót érintő változások

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet a mikro-, kis- és középvállalkozók részére két, iparűzési adóval kapcsolatos engedményt tartalmaz.

  1. A 2021. évben végződő adóévben azon, a Htv. szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke 1% Vácduka vonatkozásában. Ezzel kapcsolatosan az iparűzési adó bevallás központi nyomtatványa (21HIPA) kiegészítésre került egy új bevallás jelleggel: „A mikro-, kis és középvállalkozás által benyújtott bevallás” néven. Az engedmény igénybevételéhez a bevalláson jelölni kell ezt a jelleget.

A Pénzügyminisztérium tájékoztatása alapján a KATA-s adózók esetében – akik főszabály szerint nem adnak bevallást – automatikusan érvényesítésre kerül ez az engedmény a 2021. év vonatkozásában, azaz az előlegek összege 50%-kal csökkentett mértékben kerül előírásra.

  1. A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni. Ez az engedmény akkor alkalmazható, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára a NAV-on keresztül külön erre a célra rendszeresített nyilatkozatot ad be. A nyilatkozat kialakítása folyamatban van, az jelenleg a NAV honlapján még nem érhető el.
  2. 2021. január 1-jétől az adóalanyok – főszabály szerint – kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek elektronikus úton benyújtani a helyi iparűzési adóbevallásukat, legyen az új bevallás, régi elmaradás, vagy önellenőrzés, illetve bevallás javítás. A nyomtatványok a NAV honlapján, a https://www.nav.gov.hu/ oldalon ÁNYK formátumban fellelhetők. Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallásokat idén már nem lehet benyújtani egyetlen önkormányzat felé sem. A NAV tartalmi ellenőrzést nem végez, az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni.

Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany (vállalkozó) az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja, tekintve, hogy e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás-benyújtást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg. A nyomtatványok elérhetőek lesznek honlapunkon.

  1. Az ideiglenes iparűzési adó a 2021. évtől megszűnt.
  2. A 2021. évtől a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/B. § (6) pontja alapján a kedvezményes adózást választó kisadózó vállalkozás a naptári év egészére (mint adóévre) egy adóbevallást nyújt be az adóévet követő év január 15-ig, ha az adóévre fizetendő adó az adóévre ténylegesen megfizetett adóösszegnél azért kevesebb, mert a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettség – egy vagy több alkalommal – szünetelt.

A bevallásban a 6. – vállalkozás szintű adóalap – sorban kell szerepeltetni a vállalkozási napok számára jutó kedvezményes adóalap összeget. Ez azt jelenti, hogy az egész évre jutó 2.500.000,- Ft kedvezményes adóalapot osztani kell az év napjainak számával (2020-ban 366 nap), majd a napi összeget szorozni kell a vállalkozás szüneteltetése alatt eltelt napok számával. A két szám különbsége fogja kiadni a tényleges adóalap összegét. A bevallás további részeinek kitöltésében nincs változás.