2022. szeptember 10. napján lépett hatályba a családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtér-beépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: módosított Korm. rendelet) módosításáról szóló 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet.

A módosított Korm. rendelet új rendelkezése szerint a lakossági fogyasztókra vonatkozó kedvezményes többletmennyiség igénybevétele céljából – amennyiben a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a települési önkormányzat jegyzője kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról.

Tájékoztatom Önöket, hogy ezen hatósági bizonyítvány kiadását az alábbi módon tudják igényelni:

  • A kérelmet elektronikus úton e-papíron vagy ügyfélkapun keresztül, illetve személyesen az Önkormányzati Hivatalban lehet beadni,
  • a kérelemben meg kell jelölni az ingatlan címét, helyrajzi számát és az ingatlanon meglévő, igazolni kívánt önálló lakás rendeltetési egységek számát, az ügyfél telefonos elérhetőségét és papír alapú benyújtás esetén a kézbesítési címet,
  • amennyiben rendelkezésre áll, úgy a kérelemhez mellékelni kell az ingatlan építéshatósági előzményiratait (pl. használatbavételi engedély, építési engedélyezési tervrajz, a helyiségek számát, funkcióját és méreteit ábrázoló alaprajz, vázrajz, stb.). Javasolt továbbá a kérelemhez – az önálló lakás rendeltetési egységekről- részletes fotódokumentációt is benyújtani.

A hatósági bizonyítvány kiállításakor a jegyző az OTÉK 105. §-a szerinti önálló lakás rendeltetési egységek számát igazolja, vagyis az alábbi követelményeknek való megfelelést vizsgálja az egyes lakáscélú önálló rendeltetési egységek vonatkozásában:

  • rendelkeznek-e a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárattal;
  • helyiségeik önállóan alkalmasak-e a lakás funkció betöltésére, vagyis rendelkeznek-e konyhával, fürdőszoba/WC helyiséggel, lakószobával, tárolásra alkalmas helyiséggel;
  • lakószobáinak minimális alapterülete kielégíti-e az OTÉK követelményeit, azaz minimum 8m2; a 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie (ebbe és a lakószoba alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös).

A lakáscélú önálló rendeltetési egységek számát igazoló hatósági bizonyítvány az ingatlanon ténylegesen kialakult lakások számát igazolja, az eljáró hatóság a hatósági bizonyítvány kiadása során az építmény jogszerű használatát vélelmezi.

A hatósági bizonyítvány kizárólag a lakossági fogyasztókra vonatkozó kedvezményes többletmennyiség igénybevétele céljából használható fel, ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésre nem alkalmas.