Tisztelt vácdukai Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2015. január 1. napjától bevezetésre került az ún. Központi Címregiszter (a továbbiakban: KCR), melynek célja, hogy a címek egy központi rendszerbe kerüljenek, azaz a különböző nyilvántartásokban (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) szereplő címadatok pontosak és naprakészek legyenek.

Ezzel kapcsolatos feladatok ellátását a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) írja elő. A rendelet meghatározza nemcsak azon ingatlanok körét, amelyeknek címmel kell rendelkezniük, hanem a címképzés folyamatát, valamint a már bejegyzett cím módosításának és törlésének szabályait is.

A Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 6/2014. (X.1) sz. önkormányzati rendelete határozza meg helyi szinten a házszám-megállapítás szabályait, amelyekre ugyancsak mindenképpen figyelemmel kell lenni a munkafolyamat ellátása során.

A fenti jogszabályok értelmében megkezdődött a lakosságot is érintő közterületnév, házszám, illetve címhelyek felülvizsgálata, azok helyszíni felmérése és a címkezelési eljárások megindításának előkészítése.

Ezek során megállapításra kerül a házszámok helyes sorrendje. Házszám hiánya esetén új házszám kerül kiadásra, illetve amennyiben a házszámok újra kiosztása elkerülhetetlen, a házszám módosítása szükséges. A címkezelési eljárás következtében a címekben (közterület elnevezésében, házszámban stb.) bekövetkezett változásról az Önkormányzati Hivatal az érintett ingatlan tulajdonosán kívül az illetékes hatóságot (Okmányirodát) határozatban értesíti. A lakcímkártyák ily módon szükségszerű cseréjére minden esetben illetékmentesen kerül sor.

Címváltozás esetén:

  1. Az ingatlanba bejelentett lakcímmel rendelkező személyek lakcímkártyájának cseréje szükséges. A lakcímkártya cseréje hatósági döntés miatt illetékmentes.
  2. A személyazonosító igazolványt nem kell cserélni, mert abban nincs feltüntetve lakcím.
  3. A jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmány (forgalmi engedély) cseréje nem szükséges, ebbe – kérelemre – illetékmentesen bejegyzik az új címet.
  4. A szolgáltatói szektor (pénzintézet, távközlési szolgáltató, pénztárak, biztosítók) felé a változást Önöknek kell jelezniük.
  5. A Magyar Posta Zrt., DMRV Zrt., az ELMŰ-ÉMÁSZ Nyrt., a FŐGÁZ Zrt., a mentőszolgálat, a rendőrség és a katasztrófavédelem felé a bejelentési kötelezettséget a jegyző hivatalból teljesíti.
  6. Vállalkozás székhelyének (telephelyének) cím változása esetén a vállalkozás képviseletére jogosult személy köteles ezt ügyfélkapun keresztül a cégbíróságnak a változás bekövetkezését követő 180 napon belül bejelenteni, amely bejelentés a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 53. § (1) bekezdése értelmében illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése alól mentes.

Ha az ügyfélnek egy, az államigazgatáson kívüli szervezet (pl. bank) előtt kell hitelt érdemlően igazolnia egy adott ingatlan címének helyességét vagy valódiságát, a hatóság az ügyfél kérelmére a bizonyítani kívánt tényről, adatról hatósági bizonyítványt állíthat ki, ami azonban már illetékköteles.

A fenti jogszabályi rendelkezések alapján a címkezelés keretében – felsőbb jogszabályi rendelkezések által – kötelezően elvégzendő háttérmunka folyamatban van, melynek eredményes lefolytatása érdekében kérjük a Tisztelt Lakosság megértését és együttműködését.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fenti eljárások miatti címváltozások folyamatosan megtekinthetők a vacduka.hu honlapon, valamint az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.

Tájékoztatom a lakosságot továbbá arról is, hogy a tulajdoni lapon található „felülvizsgálat alatt” megjegyzés az ingatlanra vonatkozó egyetlen adat bizonytalanságát sem jelzi, csupán a cím felülvizsgálatával kapcsolatos eljárásra utal. A megjegyzés magyarázatát az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényben (Inytv.) találhatjuk meg. Az Inytv. rögzíti, hogy a központi címregiszter (KCR) felállásával kapcsolatos – a jegyzőtől történő – címadatátvétel megtörténtéig az ingatlan-nyilvántartás az ingatlan-nyilvántartási adatbázisban már meglévő címadatokat, a címadatrögzítés, illetve címadatváltozás alapjául szolgáló okiratnak megfelelően tartalmazza.

A címadatátvétellel még nem érintett címek esetében az ingatlan-nyilvántartás tartalmazza a „felülvizsgálat alatt” megjegyzést, melyet a tulajdoni lapon az ingatlan címadata mellett kell megjeleníteni. Vagyis azon tulajdoni lapokon található ez a megjegyzés, amelyek tekintetében a földhivatal még nem kapta meg a jegyzőtől – a KCR rendszeren keresztül – a jegyző szerinti címadatot. A „felülvizsgálat alatt” megjegyzés tehát az ingatlan-nyilvántartási adatok irányadó jellegét nem érinti [1997. évi CXLI. 95. § (1)-(3) bek.; 2014. évi XCIII. tv. 13. §].

                                                                                                  Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal