TÁJÉKOZATATÓ SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSRŐL 

A támogatásra 2017. szeptember 15-ig azok a vácdukai állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező szociálisan rászoruló fiatalok jelentkezhetnek, akik:

  1. a) a 2017/2018.-as tanévben középfokú tanulmányokat folytatnak;
  2. b) felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulói (első diploma megszerzése esetén);

 Jogosultsági feltételek:

  • tanulói jogviszonya az adott intézményben folyamatos,
  • életévét nem töltötte be,
  • kérelme előterjesztését megelőző év végi tanulmányi eredménye:

–  középfokú tanulmányokat folytatók esetén elérje vagy meghaladja a 4,5-ös,

–  felsőoktatási intézményben elérje vagy meghaladja a 4,0-es átlagot,

  • a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500.- Ft) 150%-át, tartósan beteg kérelmező, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíj 200%-át,
  • Bursa Hungarica ösztöndíjban nem részesül.

Vácduka Község Önkormányzat képviselő- testülete határozattal dönt a támogatás megadásáról. Lehetőség van méltányossági alapon történő megállapításra, ha a tanulmányi eredmény maximum 1,0 érdemjeggyel elmarad a fenti átlagtól, de egyéb feltételekkel rendelkeznek.

A támogatás időtartama 10 hónap, feltétele a félévente leadott iskolalátogatási igazolás.

A támogatás összege középfokú tanulmányt folytatók esetében 4.000,-Ft/fő/hó, felsőfokú tanulmányt folytatók esetében 6.000,- Ft/fő/hó.

Kérelem nyomtatvány az Önkormányzati Hivatalában kérhető, illetve Vácduka Község hivatalos honlapjáról (https://vacduka.hu/dokumentumok/nyomtatvanyok/ ) letölthető.

Vácduka, 2017. augusztus 21.

Vácduka Község Önkormányzata