Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Vácduka Község Önkormányzata 2018. évben is sikeres pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium által kiírt szociális célú tűzifa támogatásra. Ennek keretében lehetősége van a szociálisan rászoruló családoknak tűzifa igénylésre kérelem formájában.

A kérelmeket 2018. október 29. és 2018. november 30. napja között lehet benyújtani a Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatalba, ügyfélfogadási időben (hétfő: 8.00 – 18.00 és szerda: 8.00 – 16.00 óra között).

A benyújtott kérelmek elbírálásakor előnyt élvez az, aki:

  • aktív korúak ellátására,
  • időskorúak járadékára,
  • pénzbeli vagy természetbeni települési támogatásra (rendkívüli, lakásfenntartási) jogosult, vagy
  • családjában halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

A támogatást azon személyek is igényelhetik, akik:

  • családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000,- Ft-ot),
  • egyedül élők esetében a nyugdíjminimum 300 %-át (85.500,- Ft-ot).

A kérelem nyomtatvány átvehető az önkormányzati hivatalban, illetve letölthető a vacduka.hu oldalról.

Vácduka Község Önkormányzata